Verkoopsvoorwaarden

U wenst een bestelling te plaatsen op de site Modus Vivendi ? Leest u aandachtig deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden op de website www.modus-vivendi.com (Laatste aanpassing : December 2014)

 

Voor de op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten : de consument beschikt niet over het recht een aankoop te annuleren.

Voor de producten uit de collectie Modus Vivendi : de consument heeft het recht Modus Vivendi op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om van de aankoop af te zien, zonder vergoeding en zonder motivering, binnen de veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de levering van het Product of na validering van de bestelling.

 

Preambule

Artikel 1.   Aanvaarding van de AVV

Artikel 2.   Producten

Artikel 3.   Prijs

Artikel 4.   Bestelling

Artikel 4.1.  Keuze, personalisering van het Product en inschrijving

Artikel 4.2.  Validering van de bestelling

Artikel 4.3.  Betaling en bevestiging

Artikel 5.   Adres en leveringstermijn

Artikel 6.   Onbeschikbaarheid van een Product

Artikel 7.   Vervoer en ontvangst van de Producten

Artikel 8.   Herroepingsrecht

Artikel 9.   Waarborg, fouten, aansprakelijkheid

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Artikel 14. Contact

 

 

Preambule

De website www.modus-vivendi.com (hierna de « Site » genoemd) is een elektronische handel. Hij is uitgegeven door de NV Modus Vivendi (hierna « Modus Vivendi » genoemd), waarvan de contactgegevens opgegeven zijn in Artikel 14.

Via de Site, biedt Modus Vivendi hoofdzakelijk de verkoop aan van gepersonaliseerde of uit haar collectie genomen bed-, bad-, tafel- en conferentielinnen aan (hierna gezamenlijk de « Producten » genoemd) aan de internetgebruikers die haar Site bezoeken (hierna de gezamenlijk de « Gebruikers »). De Gebruikers verklaren volledige handelingsbevoegdheid te hebben.

Voor de toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de « AVV » genoemd) wordt overeengekomen dat de Gebruiker die een bestelling gevalideerd heeft vervolgens « Koper » genoemd wordt. Alle rechten en verplichtingen van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijze eveneens op de Koper van toepassing.

De AVV zijn in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar en zijn zowel op consumenten (in de zin van het Wetboek van Economisch Recht) als op professionele Gebruikers van toepassing. Artikel 8 van de AVV is per uitzondering niet van toepassing op professionele Gebruikers. De nietigheid van een clausule brengt geenszins de nietigheid van de andere clausules van de AVV met zich mee. Deze blijven van toepassing.

 

Artikel 1.         Aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden (“AVV”)

De Gebruiker erkent van de AVV kennis te hebben genomen op het ogenblik van zijn bestelling. Hij/zij verklaart uitdrukkelijk ze zonder voorbehoud te aanvaarden door het gebruik van de Site en/of door het aankruisen van het hokje « Ik aanvaard de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Modus Vivendi » op de Site, ongeacht elk andersluidend beding opgenomen in zijn/haar algemene of specifieke voorwaarden.

De AVV treden in werking op de datum van de bestelling en worden afgesloten voor de duur noodzakelijk voor de levering van de Producten en tot het ogenblik dat de waarborgen aflopen.

Modus Vivendi behoudt zich de mogelijkheid voor om de AVV op elk ogenblik aan te passen. Ingeval de AVV worden aangepast, zullen de AVV van toepassing zijn die van kracht waren op de dag van de bestelling. Modus Vivendi houdt geen kopie van de vorige versies van haar AVV bij. De laatste versie van de AVV is toegankelijk op de Site of op eenvoudig verzoek per e-mail of per schrijven per post (zie Artikel 14). Bijgevolg is de Gebruiker gehouden de AVV, die van kracht waren op de dag van de bestelling, te bewaren.

 

Artikel 2.         Producten

De Producten die op de Site te koop worden aangeboden zijn ofwel (i) gepersonaliseerd door de Gebruiker, ofwel (ii) maken ze deel uit van de collectie van Modus Vivendi die toegankelijk is op de Site. De Producten die op de Site te koop worden aangeboden, worden met de grootst mogelijk precisie en zorg omschreven en weergegeven. De foto’s en de teksten die de naam, de kleur, de stoffen, de borduurwerken, de afwerkingen, de motieven en de andere kenmerken van de Producten aanduiden, hebben echter slechts een indicatieve waarde en vallen niet binnen het contractuele toepassingsgebied. Indien er zich in dit opzicht vergissingen of nalatigheden zouden voordoen, dan kan de aansprakelijkheid van Modus Vivendi hiervoor niet in het gedrang komen.

De Koper kan Modus Vivendi steeds contacteren om bijkomende inlichtingen omtrent de voorgestelde Producten te bekomen of indien hij/zij een Product wenst te bestellen dat niet op de Site beschikbaar is.

 

Artikel 3.          Prijs

Tenzij specifiek anders wordt aangegeven, worden de op de Site vermelde prijzen steeds vastgesteld in EUR en inclusief BTW.

Modus Vivendi neemt onder bepaalde voorwaarden (in functie van de waarde van de koopwaren en van het land van levering) de leveringskosten op zich. Als de leveringskosten door Modus Vivendi worden gedragen, dan zal dit duidelijk op de Site worden vermeld. In alle andere gevallen zijn de leveringskosten ten laste van de Koper en variëren ze in functie van het geografisch gebied waarin de Koper wenst dat zijn/haar bestelling wordt geleverd, van het bedrag van de bestelling en van de leveringsvoorwaarden.

De bijkomende kosten zoals de kosten van betaling, van verpakking, van verzekering, van dossierbeheer en deze met betrekking tot de exportvergunningen, doorgangsvergunningen, importvergunningen en alle andere kosten die met name voortvloeien uit vergunningen en legalisering zijn exclusief ten laste van de Koper. Deze laatste zal eveneens elke heffing, taks, belasting, bijdrage, retributie en douanerecht verbonden aan eender welk Product dragen, zelfs indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van de transactie en de kosten zich nadien voordoen.

De bijkomende kosten (hierin inbegrepen de eventuele leveringskosten) worden gefactureerd bovenop de prijs vermeld op de Site. Zij worden ten aanzien van de Gebruiker nader omschreven op het ogenblik van de validatie van zijn/haar bestelling in het overzicht van zijn bestelling, voor zover ze op dat ogenblik identificeerbaar zijn (zie Artikel 4).

Modus Vivendi behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht aan te passen, maar de Producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die op het ogenblik van de validatie van de bestelling golden.

 

Artikel 4.          Bestelling

Artikel 4.1. Keuze, personalisering van het Product en inschrijving

Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, kiest hij/zij het Product waarvoor hij/zij belangstelling heeft. In het geval het product kan worden gepersonaliseerd, volgt hij/zij de instructies aangegeven op de Site om, in voorkomend geval, het of de gekozen Product(en) te personaliseren. De Gebruiker plaats vervolgens een ontwerp van bestelling in zijn/haar « Winkelwagen ».

Indien de Gebruiker het gewenste product niet op de Site terugvindt of indien het systeem hem/haar geen prijs kan aanduiden, kan hij/zij via volgend e-mailadres met Modus Vivendi contact opnemen: « contact@modus-vivendi.com ».

Vervolgens dient de Gebruiker zich op de Site in te schrijven door een profiel aan te maken en zijn/haar persoonsgegevens in te geven.

 

Artikel 4.2. Validering van de bestelling

De Gebruiker kan zijn/haar bestelling valideren wanneer hij/zij dit wenst. Het zal hierna niet meer mogelijk zijn de bestelling aan te passen. In zijn/haar « Winkelwagen » dient de Gebruiker te klikken op « Bestellen » en met precisie de verschillende velden volgens de verschillende stappen invullen. Hij/zij vult hier meer bepaald zijn/haar persoonlijke informatie in en de nodige informatie met betrekking tot de betaalwijze, de facturatie en de levering of de afhaling van de Producten die ten tijde van zijn/haar bestelling worden voorgesteld.

De Gebruiker kan kiezen om ofwel zijn/haar bestelling als « Gast » af te werken  (in dat geval geeft de Gebruiker zijn/haar gegevens in voor de lopende bestelling maar zal hij/zij zich nadien niet meer via de interface « Mijn profiel » kunnen inloggen om zijn/haar voordien ingegeven gegevens opnieuw te gebruiken), ofwel zich te registreren en een profiel aan te maken.

In geval van onvolledige of onjuist informatie, behoudt Modus Vivendi zich het recht voor om de bestelling zonder meer te annuleren.

Vervolgens wordt een scherm weergegeven met een overzicht van de bestelling met de aard, de hoeveelheid en de prijs van het Product, de geschatte leveringstermijn, de leveringskosten en de andere bijkomende kosten, het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht, evenals de wijze en de gegevens van betaling en van levering of afhaling van de Producten.

Alvorens op « Betalen » te klikken, dient de Gebruiker het hokje « Ik accepteer de algemene verkoopsvoorwaarden van Modus Vivendi » aan te vinken. Anders zal de bestelling niet worden gevalideerd.

Vanaf het ogenblik dat de Gebruiker op « Verzenden van de bestelling » klikt, valideert hij/zij zijn/haar bestelling op definitieve wijze. De bestelling wordt zo onherroepelijk geregistreerd . De Gebruiker wordt op dat ogenblik Koper. De validering van de bestelling maakt een elektronische handtekening uit die tussen Modus Vivendi en de Koper dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

 

Artikel 4.3. Betaling en bevestiging

De bestelde Producten, de leveringskosten en de bijkomende kosten zijn online betaalbaar op de Sita via de interface Ogone. De aanvaarde betaalwijzen worden nader omschreven in de loop van het bestellingsproces op de Site.

Ogone gaat de geldigheid van de betaalkaart na alvorens toelating tot betaling te verlenen. De toelating van betaling wordt vervolgens aan Modus Vivendi bevestigd. Er wordt een elektronisch bevestigingsschrijven verzonden aan het elektronisch adres dat door de Koper op het bestelformulier werd opgegeven.

De bevestigings-e-mail zal het volgende inhouden: een overzicht van de bestelling, de beschrijving van het bestelde Product, het bestaan van een herroepingsrecht, het bedrag van de bestelling, de leveringsinformatie en een link naar de AVV van Modus Vivendi.

Het is aangeraden een kopie van de bevestigings-e-mail af te printen en te bewaren. In geval van weigering vanwege Ogone, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Koper in kennis gesteld door een elektronisch schrijven aan het elektronische adres opgegeven op het bestelformulier, waarbij de redenen van de weigering worden uiteengezet. De informatie met betrekking tot de betaalkaart van de Koper wordt verwerkt door Ogone. Modus Vivendi krijgt geen kennis van deze informatie.

 

 

Artikel 5.          Adres en leveringstermijn 

De bestelling wordt geleverd aan het adres dat de Koper bij de validering van de bestelling heeft opgegeven of aan een ander leveringspunt dat bij de bestelling werd gekozen (postpunt, etc.). Modus Vivendi en haar vervoerder zijn in geen geval aansprakelijk voor de afwezigheid van de bestemmeling op het ogenblik van de levering van de bestelling of voor de foutieve informatie die door de Koper op het formulier van bestelling werd opgegeven. In geval van afwezigheid van de bestemmeling of van een persoon die de bestelde producten bij de levering in ontvangst zou nemen, laat de vervoerder op het door de Koper opgegeven leveringsadres een kennisgeving achter, waarbij de Koper wordt uitgenodigd de bestelling af te halen.

De termijnen vermeld in het overzicht van de bestelling zijn indicatief. Indien de confectie van de Producten niet binnen deze termijn kan worden uitgevoerd, neemt Modus Vivendi contact op met de Koper per elektronisch schrijven of per post (aan het adres opgegeven bij de aanmaak van het profiel – zie Artikel 4.1) om een verlenging van de termijn overeen te komen. De eventuele verlengingen van de termijnen geven de Koper geen recht om de bestelling te annuleren of de Producten te weigeren, noch om een schadevergoeding of interesten te eisen.

 

Artikel 6.          Niet-beschikbaarheid van een Product

In het geval een Product na validatie van de bestelling van de Koper niet beschikbaar zou zijn (bijvoorbeeld ingevolge een voorraadtekort of een onmogelijkheid om zich van grondstoffen te bevoorraden), wordt de Koper zo spoedig mogelijk per elektronisch schrijven of per post ingelicht. Hij/zij heeft, in voorkomend geval, de mogelijk de bestelling te annuleren of een ander Product te kiezen. In het geval de bestelling wordt geannuleerd, zal de door de Koper uitgevoerde betaling binnen de dertig dagen worden teruggestort. De gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van een bestelling als gevolg van een niet-beschikbaarheid van een Product rechtvaardigt geen enkel verzoek tot schadeloosstelling door Modus Vivendi.

 

Artikel 7.          Vervoer en ontvangst van de Producten

Eens de bankrekening van de Koper voor het bedrag van de bestelling is gedebiteerd of de betaling door de kredietinstelling is aanvaard, gaat Modus Vivendi over tot de verzending van het Product. Modus Vivendi behoudt zich de keuze van de transporteur voor. De risico’s van het transport zijn ten laste van de Koper.

De Producten maken het voorwerp van een ontvangst uit op het ogenblik van de levering door vermelding ervan op het document dat op de dag van de levering wordt overgemaakt.   

 

Artikel 8.          Herroepingsrecht

De Site biedt gepersonaliseerde Producten (volgens de confectiespecificaties gekozen door de Gebruikers) of Producten van de collectie van Modus Vivendi (in dit geval personaliseren de Gebruikers de Producten niet) aan.

Overeenkomstig de wetgeving (Artikel VI.53 Wetboek van Economisch Recht) kan de Koper (consument) geen herroepingsrecht voor de levering van gepersonaliseerde Producten uitoefenen.

Evenwel heeft de Koper van Producten uit de collectie, indien hij/zij een consument is, veertien kalenderdagen om aan de verkoop te verzaken. De termijn neemt aanvang vanaf de dag volgend op de dag van de levering. De enige kosten die de Koper ingevolge het uitoefenen van zijn herroepingsrecht ten laste kunnen worden gelegd, zijn de directe verzendingskosten. Modus Vivendi stort de door de Koper betaalde bedragen terug zonder bijkomende kosten aan te rekenen. Deze terugbetaling wordt uitgevoerd ten laatste de dertig dagen volgend op de uitoefening van het herroepingsrecht.

 

Artikel 9.          Waarborgen, fouten, aansprakelijkheid

Modus Vivendi verbindt zich tot de levering van de Producten overeenkomstig de specificaties van de bestelling en tot herstelling of vervanging van de niet-conforme Producten. De Koper is echter verplicht de Producten bij ontvangst na te kijken om het bestaan van fouten of zichtbare gebreken vast te stellen. Modus Vivendi kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebreken die door het transport werden veroorzaakt (zie Artikel 7).

Elk bezwaar van de Koper moet per elektronisch schrijven of per post aan Modus Vivendi worden geadresseerd (adres opgenomen in Artikel 14) binnen een termijn van acht dagen volgend op de ontvangst van het Product. Modus Vivendi aanvaardt geen enkele terugzending van Producten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van haar zijde. De Koper dient het niet-conforme Product in zijn originele staat en verpakking terugzenden aan het adres opgenomen in Artikel 14. Bij ontvangst van het Product door Modus Vivendi en na de fout of het gebrek te hebben vastgesteld, zal Modus Vivendi de Koper integraal vergoeden voor de kosten van terugzending. Modus Vivendi neemt met de Koper contact op voor de omruiling of terugbetaling van het Product.

Na de termijn van acht dagen, wordt aangenomen dat het Product overeenkomstig de bestelling en zonder enige fout of zichtbaar gebrek geleverd werd. Elk bezwaar dat na deze termijn wordt gemaakt is niet aan Modus Vivendi tegenstelbaar.

Binnen de door de wet vooropgestelde grenzen, geeft Modus Vivendi geen enkele waarborg en sluit zij haar aansprakelijkheid uit voor (i) elke vorm van indirecte schade die door de fout van Modus Vivendi aan de Koper zou worden veroorzaakt en (ii) de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst als gevolg van een daad of een nalatigheid van de Koper of de partners van Modus Vivendi, zoals Ogone en Bpost (Modus Vivendi waarborgt noch de kwaliteit, noch de veiligheid, noch de conformiteit van de dienstverlening van deze partners en nodigt de Koper uit om zich in dit opzicht tot laatstgenoemden te wenden); voor (iii) alle schade die door de Koper ingevolge het gebruik, door een derde persoon, van zijn profiel of paswoord wordt geleden; en (iv) alle schade die voortvloeit uit een materiële fout in de gegevens en in de informatie die op de Site wordt weergegeven, zoals onder meer de tikfouten en gelijkaardige fouten. De aansprakelijkheid van Modus Vivendi is, in alle gevallen, beperkt tot de terugbetaling van de prijs van de Producten die door de Koper werden aangekocht.

Modus Vivendi verbindt er zich toe om alles in het werk te stellen voor de goede werking van de Site. Een reeks van voorvallen zou de goede werking van de Site kunnen aantasten en storingen zelfs onderbrekingen van de Site kunnen veroorzaken, onder meer als gevolg van het onderhoud of de ontwikkeling van de Site, de tussenkomst van derden of de risico’s of vertragingen eigen aan het internetgebruik. Modus Vivendi neemt geen verantwoordelijkheid voor de onderbreking of verstoring van de verleende diensten, in geval van verlies van gegevens of verspreiding van virussen.

Indien de aansprakelijkheid van Modus Vivendi voor verborgen gebreken in de zin van de Artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek ter discussie staat, zal Modus Vivendi  in elk geval niet aansprakelijk kunnen worden gehouden indien zij weet aan te tonen dat het gebrek niet op te sporen was.

 

Artikel 10.      Overmacht

De uitvoering van de verplichtingen van Modus Vivendi wordt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande kennisgeving opgeschort in geval er zich een gebeurtenis voordoet die aan de controle van Modus Vivendi ontsnapt en die de uitvoering van haar verplichtingen onmogelijk maakt, zoals onder meer een staking, een brand of beschadiging van de productie-installaties en -toestellen, een onderbreking in de energievoorziening en, in het algemeen, van elke onvoorzienbare omstandigheid betreffende de personen en de uitrusting die Modus Vivendi nodig heeft om haar verplichtingen te vervullen.

 

Artikel 11.       Bescherming van persoonsgegevens

De Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens (in het bijzonder: Naam, Voornaam, Naam bedrijf, BTW, Email, Straat, Straatnummer, Stad, Postcode, Land, Telefoonnummer). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en de levering van de bestellingen en voor het opstellen van de facturen. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Zij zijn verplicht en het gebrek aan opgave ervan brengt het verwerpen van de bestelling met zich mee.

Overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt de Gebruiker over een recht op toegang, op wijziging, op rechtzetting en op verwijdering van de gegevens die hem/haar aanbelangen. Om deze rechten uit te oefenen, zal de Gebruiker zich ofwel inloggen via de interface « Mijn profiel » ofwel een bericht per e-mail of per post aan Modus Vivendi verzenden (volgens de adresgegeven opgegeven in Artikel 14). De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker door Modus Vivendi heeft als doel de verwerking en de levering van de bestelling en opmaak van de facturen, maar ook het algemene beheer van de klantenrelaties, met inbegrip van commerciële en promotionele acties. In dit opzicht heeft de Gebruiker het recht zich, op eenvoudig verzoek en gratis, te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

 

Artikel 12.       Intellectuele eigendom

De Site en de Producten worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en dit over de gehele wereld. Deze intellectuele rechten komen toe aan Modus Vivendi. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating vanwege Modus Vivendi, is het verboden om een deel of het geheel van de Site, van zijn inhoud of van de Producten te reproduceren (kopiëren, downloaden, aanpassen, vertalen, etc.) of aan het publiek mee te delen, ongeacht via welk middel

 

Artikel 13.       Toepasselijk recht en bevoegdheid

De AVV en de contractuele relaties tussen Modus Vivendi en de Gebruiker zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 14.      Contact

De Site wordt uitgegeven door Modus Vivendi NV, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:

 

Ondernemingsnummer BE 0446.479.320

RPR - Brussel

Contactpersonen : contact@modus-vivendi.com

Adres:             

Roger Vandendriesschelaan, 20
1150 Brussel
België

Telefoon          00 32 (0)2 779 11 41

Fax                  00 32 (0)2 779 11 42